Elállási tájékoztató és nyilatkozat

Elállási/Felmondási nyilatkozat*

 

Címzett: Zero Hero ÜGYFÉLSZOLGÁLATA

2040, Budapest, Panoráma utca 21

E-mail cím: hello@zerohero.hu

Telefonszám: +36 70 705 0000

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására

irányuló szerződés tekintetében:

…………………………………… ……………………………………………..

…………………………………… ……………………………………………..

Szerződéskötés időpontja /a termék átvételének időpontja: ………………………….

Rendelés száma: ……………………………………

A fogyasztó(k) neve: ……………………………………..

A fogyasztó(k) címe: ……………………………………..

 

Kelt, ……………………202 …………….hónap……nap.

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

(*csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Készült a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződése részletes szabályairól szóló

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján.

 

  1. Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a határidő lejárta előtt elküldi

elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében:

 

  1. a) attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a

fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.;

  1. b)több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön

vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;

  1. c)több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által

megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó

egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött

levél – e-mail – útján) az alábbi címre: Gyarmati Bernadett e.v. : 2040, Budaörs, Panoráma utca 21, vagy az: hello@zerohero.hu e-mail címre).

 

  1. Az elállás/felmondás joghatásai

 

  1. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási

nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített

valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a

többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb

szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az

eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve,

ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési

mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

  1. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy

Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe

venni.

  1. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási

nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő

betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket, vagy budapesti átvételi pontunkon átadja.

  1. A termék visszaszolgáltatásának közvetlen költségét Ön viseli.
  2. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett

értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének

megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Amennyiben a terméket nem rendeltetésszerűen használta, úgy az azzal okozott kárt meg kell

térítenie.